Dro­gie ga­dże­cia­ry, wiel­bi­ciel­ki no­wi­nek tech­no­lo­gicz­nych i rze­czy ład­nych. Pro­sto z ga­lak­ty­ki nad­la­tu­je UFO mi­ni 2, czy­li urzą­dze­nie do in­te­li­gent­nej pie­lę­gna­cji skó­ry. Szwedzka mar­ka FOREO zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wa­ła ry­nek już kil­ka lat te­mu. Pierw­sze soniczne szczo­tecz­ki do oczysz­cza­nia skó­ry roz­ko­cha­ły w so­bie ty­sią­ce użyt­kow­ni­czek. No wła­śnie, ale ja­ka jest praw­da? Czy urzą­dze­nia FOREO są rze­czywiście aż tak sku­tecz­ne? Sprawdź­my, jak dzia­ła i co ofe­ru­je inteligentna maseczka do twarzy  UFO mi­ni 2.

UFO mini 2 od FOREO – pierwsze spotkanie

Urzą­dze­nie te­stu­ję w sie­dli­sku po­ło­żo­nym w le­sie na ma­zo­wiec­kich ostę­pach. Wie­cie, ka­lo­sze, pie­le­nie ogród­ka i książ­ka na ha­ma­ku. Nie ma tu przy­mu­su no­sze­nia ma­ki­ja­żu. Po­za UFO mini 2 i maseczek do twarzy nie przy­wo­żę ze so­bą in­nych ko­sme­ty­ków. W prze­rwie od pra­cy za­mie­rzam od­po­cząć i za­dbać o skó­rę, a w re­lak­sie ma po­móc mi urzą­dze­nie, w któ­rym, nie ukry­wam, po­kła­dam wiel­kie na­dzie­je. I pierw­sze, co rzu­ca mi się w oczy to mi­ni­ma­li­stycz­ny, lecz no­wo­cze­sny di­zajn. Je­śli lu­bi­cie ota­czać się ład­ny­mi przedmio­ta­mi, ten mi­ni sprzęt pie­lę­gna­cyj­ny dum­nie do­łą­czy do ar­mii wa­szych ga­dże­tów. Ro­bi spo­re wra­że­nie es­te­tycz­ne, szcze­gól­nie kie­dy urzą­dze­nie prze­mó­wi świa­tłem.

Maseczki Foreo

UFO mini 2 – aplikacja mobilna

W koń­cu nad­cho­dzi ten mo­ment. Po­bie­ram apli­ka­cję FOREO for you i łą­czę inteligentną maseczkę z te­le­fo­nem. Mi­mo pro­ble­mów z za­się­giem ca­ły pro­ces prze­bie­ga spraw­nie. Uwierz­cie mi, w prze­ciw­nym wy­pad­ku mo­ja no­wa za­baw­ka bar­dzo szyb­ko tra­fi­ła­by z po­wro­tem do pu­deł­ka.  Za­tem, jak już wspo­mnie­li­śmy, mo­je UFO mini 2 jest podłą­czo­ne do te­le­fo­nu. Mo­gę wy­brać ma­secz­kę.

De­cy­du­ję się na ak­ty­wo­wa­ną ma­secz­kę do twa­rzy o dzia­ła­niu oczysz­cza­ją­co na­wil­ża­ją­cym i do­brze za­po­wia­da­ją­cej się na­zwie: Ma­ke My Day. Za­nim ma­secz­ka wy­lą­du­je na urzą­dze­niu, ak­ty­wu­ję ją apli­ka­cją w te­le­fo­nie i mo­cu­ję za po­mo­cą prze­zro­czy­ste­go pier­ście­nia. Ta nie­po­zor­na ma­secz­ka z mi­kro­fi­bry jest wy­peł­nio­na wi­ta­mi­na­mi, skład­ni­ka­mi od­żyw­czy­mi oraz eks­trak­ta­mi ro­ślin­ny­mi.

Foreo UFO mini 2

Oto dlaczego nie wyobrażam sobie już pielęgnacji twarzy bez Foreo Luna 2 [TEST]

UFO mini 2 – termoterapia, pulsacje i światła LED

Mi­ły głos z apli­ka­cji da­je mi wska­zów­ki, jak prze­pro­wa­dzić pie­lę­gna­cję wy­bra­ną prze­ze mnie ma­secz­ką. Ko­li­sty­mi ru­cha­mi ma­su­ję skó­rę twa­rzy. Za­czy­nam od bro­dy, prze­cho­dzę do pra­we­go po­licz­ka, ma­su­ję czo­ło i wra­ca­jąc przez le­wy po­li­czek, koń­czę za­bieg w oko­li­cach szyi. Brz­mi ba­nal­nie? W tym cza­sie na mo­jej skó­rze od­by­wa się cał­kiem po­waż­ny za­bieg, wy­ko­rzy­stu­ją­cy naj­no­wo­cze­śniej­sze tech­no­lo­gie i łą­czą­cy w so­bie soniczne pul­sa­cje, ter­mo­te­ra­pię, oraz świa­tło LED.

Głos opo­wia­da mi o za­bie­gu, któ­ry wy­ko­nu­ję. Do­wia­du­ję się, że czer­wo­ne świa­tło LED oraz cie­pło emi­to­wa­ne przez ma­secz­kę po­wo­du­ją ak­tyw­ne wch­ła­nia­nie skład­ni­ków od­żyw­czych, zaś zie­lo­ne świa­tło za­trzy­mu­je owe for­mu­ły w skó­rze oraz chro­ni ją przed za­nie­czysz­cze­nia­mi.  

Foreo UFO mini 2

Maseczka z mikrofibry na UFO mini 2. Na zdjęciu maseczka nawilżająca H2Overdose.

Co cie­ka­we każ­de do­stęp­ne świa­tło (moż­na obej­rzeć je so­bie w apli­ka­cji) ma in­ne ce­chy, któ­re fa­cho­wo ak­ty­wu­ją klu­czo­we skład­ni­ki w po­szcze­gól­nych ma­skach, tak by za­bieg był, jak naj­bar­dziej sper­so­na­li­zo­wa­ny. Po­za świa­tła­mi czer­wo­nym i zie­lo­nym, inteligentna maseczka do twarzy UFO mini 2 pie­lę­gnu­je skó­rę rów­nież sześcioma in­ny­mi świa­tła­mi: nie­bie­skim, bia­łym, fio­le­to­wym, po­ma­rań­czo­wym, żół­tym oraz cy­ja­no­wym. I każ­de z nich od­dzia­łu­je na skó­rę w in­ny spo­sób. Jedyną rzeczą, odróżniającą urządzenie od jego większej wersji, czyli UFO 2, jest brak opcji krioterapii, ale nie wpływa to na przyjemne doświadczenie pielęgnacji tą inteligentną maską.   

Mu­szę przy­znać, że uczu­cie cie­pła w po­łą­cze­niu z pul­sa­cja­mi T-So­ni­c™ jest bar­dzo przy­jem­ne i dzia­ła na­praw­dę ko­ją­co. Po 90 se­kun­dach ma­saż do­bie­ga koń­ca. Mo­gę bez­piecz­nie opłu­kać urzą­dze­nie wo­dą, po­nie­waż jest w 100% wo­do­od­por­ne i wy­ko­na­ne z ultra higienicznego si­li­ko­nu. Sz­cze­rze? Nie mo­gę do­cze­kać się ko­lej­ne­go za­bie­gu, dla­te­go od ra­zu go po­wta­rzam. Na­stęp­nie w do­kład­nie ten sam spo­sób wy­ko­nam za­bieg wie­czo­rem oraz co­dzien­nie przez nad­cho­dzą­cy ty­dzień ma­secz­ka­mi: ko­ko­so­wą, mio­do­wą, ja­go­do­wą, ko­la­ge­no­wą i per­ło­wą. W mię­dzy­cza­sie wy­ko­rzy­stu­ję też se­rum, któ­re do­łą­czo­no do ze­sta­wu UFO.

Foreo UFO mini 2

Inteligentna maseczka do twarzy UFO mi­ni 2 po ką­pie­li.

Patent dla zapominalskich

Urzą­dze­nie wy­ekwi­po­wa­no w cał­kiem przy­dat­ną funk­cjo­nal­ność. Cho­dzi o pa­tent, któ­ry umoż­li­wia zna­le­zie­nie urządzenia do pielęgnacji power maską, UFO mini 2 w razie, gdyby się gdzieś zapodziało. Bar­dziej spo­dzie­wa­ła­bym się te­go po pro­du­cen­tach klu­czy lub port­fe­li, ani­że­li urządzenia do pie­lę­gna­cji skó­ry, jed­nak bar­dzo szyb­ko we­ry­fi­ku­ję, że opcja ta jest na­praw­dę przy­dat­na. Tak, już po pierw­szym uży­ciu za­po­mnia­łam, gdzie je po­ło­ży­łam.

Do urzą­dzeń te­go ty­pu pod­cho­dzi­łam z du­żą do­zą nie­uf­no­ści. Ty­dzień te­sto­wa­nia prze­ko­nał mnie do te­ra­pii świa­tła­mi i od­prę­ża­ją­ce­go dzia­ła­nia sonicznych pulsacji. Po wy­ko­na­niu każ­de­go za­bie­gu mo­ja skó­ra sta­wa­ła się pro­mien­na, gład­ka i ela­stycz­na, a efek­ty utrzy­my­wa­ły się przez ca­ły dzień. Co wię­cej, od­no­szę wra­że­nie, że spłyciły się drob­ne li­nie w oko­li­cach czo­ła, a dzię­ki sys­te­ma­tycz­nej termote­ra­pii mo­ja skó­ra odzyskała blask. Urzą­dze­nie do pielęgnacji power maską UFO mi­ni 2 od FOREO zde­cy­do­wa­nie wpły­nę­ło na stan mo­jej ce­ry, to naj­lep­szy pro­dukt do skó­ry, któ­ry te­sto­wa­łam. Po­ni­żej za­miesz­czam link do skle­pu. Są­dzę, że na­praw­dę war­to wy­pró­bo­wać UFO mi­ni 2. Ko­rzy­sta­ły­ście z UFO? Cze­kam na wa­sze wra­że­nia. 

Foreo UFO 2 – jak wpłynęło na moją skórę?

 

Foreo UFO mini 2

W zestawie Foreo nie zabrakło kabla USB.

Foreo UFO mini 2

3
1

Foreo

UFO mini 2

749 zł

Kup teraz

*materiał sponsorowany.