Mo­wa o ba­zie, dzię­ki któ­rej mo­żesz cie­szyć się per­fek­cyj­nym ma­ni­cu­rem, na­wet je­śli bra­ku­je ci cza­su na dłu­gie (i czę­ste) wi­zy­ty w sa­lo­nie. Na czym po­le­ga fe­no­men Baz Mi­ne­ral­nych In­di­go? Sprawdź, za co po­ko­cha­ły je ty­sią­ce za­chwy­co­nych klien­tek.

Ekspresowy manicure

Ba­za Mi­ne­ral­na In­di­go to pro­dukt 3w1 – ba­za hy­bry­do­wa, ko­lor i top co­at w jed­nym. In­no­wa­cyj­na for­mu­ła zde­cy­do­wa­nie przy­spie­sza czas wy­ko­ny­wa­nia sty­li­za­cji, co z pew­no­ścią do­ce­ni każ­da za­bie­ga­na ma­ma czy za­pra­co­wa­na bu­si­nes­swo­man. No do­brze, umów­my się, każ­da z nas ucie­szy się z do­dat­ko­wej chwi­li dla sie­bie. Z Mi­ne­ral Ba­se two­je pa­znok­cie mo­gą być go­to­we na­wet w 30 mi­nut! Po­myśl, co mo­gła­byś zro­bić z za­osz­czę­dzo­nym cza­sem?

Zjawiskowe odcienie

Hy­bry­do­wa Ba­za Mi­ne­ral­na do­stęp­na jest w aż 6 od­cie­niach nu­de. Dzię­ki te­mu każ­da z was mo­że do­brać ko­lor ide­al­ny do swo­jej kar­na­cji i… hu­mo­ru. Oto one:

  • Porcelain – chłodny, delikatny odcień różu – najjaśniejszy spośród całej kolekcji
  • Blush – mleczny róż w chłodnej tonacji
  • Natural – najbardziej neutralny, chłodny odcień różu
  • Sensual Skin – najciemniejszy z palety Baz Mineralnych, beżowy nudziak z kroplą czerwonego pigmentu, idealny do ciemnej karnacji

W ofer­cie Baz Mi­ne­ral­nych nie za­bra­kło rów­nież pro­po­zy­cji dla mi­ło­śni­czek bły­sko­tek:

  • Wake No MakeUp – odcień Natural wzbogacony drobinkami złota
  • Delikates – Natural w wersji ze srebrnymi drobinkami

 

 

Naturalny look

Wszyst­kie z od­cie­ni Baz Mi­ne­ral­nych ce­chu­ją się 75-pro­cen­to­wym kry­ciem, co po­zwa­la uzy­skać efekt wy­jąt­ko­wej na­tu­ral­no­ści. Pa­znok­cie wy­glą­da­ją na zdro­we, za­dba­ne i peł­ne bla­sku, któ­ry mo­żesz do­dat­ko­wo pod­bić, wy­bie­ra­jąc od­cie­nie wzbo­ga­co­ne po­ły­sku­ją­cy­mi dro­bin­ka­mi.

Szybkie zdobienia

Mi­ne­ral Ba­se to rów­nież do­sko­na­ła pod­sta­wa eks­pre­so­wych zdo­bień i sty­li­za­cji ty­pu ba­by bo­omerfrench czy ombre – rów­nież w mod­nej w tym se­zo­nie wer­sji z ko­lo­ro­wy­mi koń­ców­ka­mi.

Mniej widoczny odrost

De­li­kat­na trans­pa­rent­ność Mi­ne­ral­ki spra­wia, że na­wet po kil­ku ty­go­dniach odrost na pa­znok­ciach nie bę­dzie bar­dzo wi­docz­ny. Wła­śnie dla­te­go ma­ni­cu­re mi­ne­ral­ny to do­sko­na­ła opcja na dłu­go­ter­mi­no­we wy­jaz­dy. Zna­ko­mi­cie spraw­dzi się, je­śli nie masz cza­su na re­gu­lar­ne wi­zy­ty u ma­ni­cu­rzyst­ki lub zda­rza ci się za­po­mnieć o wy­zna­cze­niu ko­lej­ne­go spo­tka­nia.

Delikatna nadbudowa i uzupełnianie stylizacji

Zła­ma­ny pa­zno­kieć, nie­rów­na płyt­ka, a mo­że odrost że­lo­wej sty­li­za­cji? Ba­za Mi­ne­ral­na po­ra­dzi so­bie za­rów­no z nad­bu­do­wą uszko­dzo­nej płyt­ki, jak i uzu­peł­nie­niem kil­ku­ty­go­dnio­wych sty­li­za­cji. Po­zwa­la nad­bu­do­wać ide­al­ną krzy­wą C, uzu­peł­nić ubyt­ki, a na­wet de­li­kat­nie prze­dłu­żyć na­tu­ral­ne pa­znok­cie za opu­szek.

Go­to­wa na mi­ne­ral­ną re­wo­lu­cję? Po­znaj peł­ną ofer­tę Baz Mi­ne­ral­nych In­di­go: <lin­k>

Ch­cesz wie­dzieć wię­cej? Zo­bacz, co na te­mat Mi­ne­ral Ba­se mó­wi Mi­strzy­ni sty­li­za­cji pa­znok­ci – An­ge­li­ka Wró­bel.

Materiał partnera