Tren­dy zmie­nia­ją się w bły­ska­wicz­nym tem­pie, by póź­niej znów się odro­dzić. Ca­ły rok 2019 upły­wa nam pod zna­kiem lat 90. – po­dob­nie jest też z ma­niktó­ry za­wład­nął te­raz In­sta­gra­mem.  To ko­lej­ny trend, któ­ry zna­my już z po­przed­nich lat.

Selena Gomez w obcisłym stroju kąpielowym. Zupełnie wyzbyła się kompleksów

Gwie­ździ­sty ma­ni­cu­re znów stał się mod­ny za spra­wą Se­le­ny Go­mez. Jej ma­ni­kiu­rzy­sta Tom Ba­chik udo­stęp­nił zdję­cie naj­now­sze­go per­ło­we­go ma­ni­cu­re ar­tyst­ki z ma­ły­mi czar­ny­mi gwiazd­ka­mi.

Mi­ni­ma­li­stycz­ny i bar­dzo dziew­czę­cy ma­ni przy­padł do gu­stu In­sta­gra­mer­kom, któ­re po­sta­no­wi­ły od­two­rzyć go na swo­ich pa­znok­ciach. Tym sa­mym spra­wi­ły, że ta gwie­ździ­sta sty­li­za­cja sta­ła się naj­go­ręt­szym tren­dem koń­czą­ce­go się la­ta.

Ariana Grande w naturalnym wydaniu. Fani oszaleli na punkcie jej fryzury

Je­śli i wy ma­rzy­cie o po­dob­nym ma­ni, nie mu­si­cie wy­da­wać ma­jąt­ku u sty­list­ki pa­znok­ci – wy­star­czy, że uży­je­cie na­kle­jek, dzię­ki któ­rym ła­two wy­cza­ru­je­cie na pa­znok­ciach efek­tow­ne, kształt­ne gwiazd­ki.

Oto naj­pięk­niej­sze in­spi­ra­cje: