Ja­kie są naj­mod­niej­sze pa­znok­cie w 2020 ro­ku? Po­drzu­ca­my naj­go­ręt­sze wzo­ry, ko­lo­ry i efek­ty na pa­znok­ciach. Ja­ki la­kier hy­bry­do­wy bę­dzie te­go­rocz­nym hi­tem? W 2020 ba­wi­my się mo­dą i lu­bi­my nut­kę eks­tra­wa­gan­cji. Nie bo­imy się bły­sku, wzo­rów i ko­lo­rów. Tren­dy na no­wy rok są ko­bie­ce świe­że ni­czym wio­sen­ny po­wiew. Ma­ni­cu­re hy­bry­do­wy wciąż jest na to­pie i nic nie za­po­wia­da, że spad­nie z pie­de­sta­łu.

Błysk nie tylko od święta

Mo­da na pe­łen bły­sku ma­ke­-up tr­wa od kil­ku se­zo­nów. To­wa­rzy­szy nam w wy­da­niu sub­tel­nym lub peł­nym prze­py­chu. Lu­bi­my nada­wać twa­rzy bla­sku dzię­ki roz­świe­tla­czom, a na po­wie­ki na­kle­ja­my krysz­tał­ki i bro­kat. Oczy­wi­ście ide­al­nym do­peł­nie­niem te­go lo­oku są pa­znok­cie. Mo­gło­by się wy­da­wać, że wraz z koń­cem świąt i syl­we­stro­wej za­ba­wy usu­nie­my z nich świe­cą­ce ozdo­by, la­kier hy­bry­do­wy z mie­nią­cy­mi dro­bin­ka­mi i pył­ki da­ją­ce efekt ho­lo. Jed­nak ko­cha­my ten trend tak­że w cza­sie kar­na­wa­łu, a wszyst­ko wska­zu­je na to, że bę­dzie nam to­wa­rzy­szył tak­że po je­go za­koń­cze­niu.

Nie po­trze­ba wiel­kich umie­jęt­no­ści, by sa­mo­dziel­nie ozdo­bić swo­je pa­znok­cie w sty­lu con­fet­ti na­ils, po­sy­pać błysz­czą­cy­mi gwiazd­ka­mi i po­kryć bro­ka­tem. To bez­pre­ten­sjo­nal­ny styl, któ­ry przy­po­mi­na pierw­sze eks­pe­ry­men­ty dziew­czy­nek z la­kie­ra­mi do pa­znok­ci J Wy­bierz swój ulu­bio­ny la­kier hy­bry­do­wy i do dzie­ła!

Kropki, kreski, ciapki i maziaje

Ge­ome­trycz­ne wzor­ki, po­łą­cze­nie pa­sków z krop­ka­mi, a na­wet lam­par­ci­mi cęt­ka­mi to go­rą­cy trend 2020, wprost z wy­bie­gów mo­dy. Pa­znok­cie w tym wy­da­niu u są ko­lo­ro­we, efek­tow­ne i, co naj­waż­niej­sze, cał­kiem pro­ste w wy­ko­na­niu! Mo­żesz z po­wo­dze­niem po­ba­wić się w ar­tyst­kę i na­ma­lo­wać je w do­mo­wym za­ci­szu, czy­niąc ze swo­ich pa­znok­ci ma­łe dzie­ła sztu­ki. Nie mu­szą być ide­al­ne, bo w non­sza­lan­cji tkwi ich awan­gar­do­wy urok.

Sza­leń­stwo ko­lo­rów jest wska­za­ne. Po­łą­cze­nie la­kie­ru hy­bry­do­we­go czar­ne­go, żół­te­go, ró­żo­we­go i tur­ku­so­we­go wy­da­je się prze­sa­dzo­ne? Nic bar­dziej myl­ne­go. W tym ro­ku nie bo­imy się rzu­cać w oczy.

Zwierzęcy pazur

Mo­da na zwie­rzę­ce wzo­ry za­wo­jo­wa­ła skle­po­we wie­sza­ki i na­sze pa­znok­cie. W 2020 ro­ku wciąż są na to­pie. Za­in­spi­ro­wa­na sa­wan­ną, mo­żesz wy­ko­nać ma­ni­cu­re hy­bry­do­wy na po­do­bień­stwo lam­par­ta, ty­gry­sa czy ze­bry. To nie wszyst­ko. Wzór szyl­kre­to­wy, two­rzo­ny na wzór sko­ru­py żół­wia, zna­my z oku­la­rów, ga­lan­te­rii i do­dat­ków. Te­raz wkra­cza on tak­że na na­sze pa­znok­cie. Sto­su­jąc la­kier hy­bry­do­wy, mo­żesz od­two­rzyć ten efekt na swo­ich pa­znok­ciach!

Milky Nails

Pa­znok­cie w nie­zu­peł­nie trans­pa­rent­nym ko­lo­rze, któ­ry okre­ślo­no ja­ko „m­lecz­ny” to mi­ni­ma­li­stycz­na no­win­ka w pa­znok­cio­wych tren­dach. Ten efekt osią­gniesz, np. wy­bie­ra­jąc la­kier hy­bry­do­wy pół­tran­spa­rent­ny. Pa­znok­cie mo­gą być ma­to­we, z de­li­kat­nym efek­tem ombre lub błysz­czą­ce ni­czym wy­po­le­ro­wa­na po­wierzch­nia szkła. Ten efekt po­ko­cha­ły zna­ne trend­set­ter­ki, gwiaz­dy i in­sta­gra­mer­ki. Oka­zu­je się, że naj­prost­sze roz­wią­za­nia mo­gą stać się od­kry­ciem se­zo­nu.

French w szalonym wydaniu

Przez pe­wien czas trak­to­wa­li­śmy kla­sycz­ny french ja­ko re­likt prze­szło­ści. Pow­ró­cił do łask zu­peł­nie od­mie­nio­ny i za­ska­ku­ją­cy w 2019 ro­ku – oka­zu­je się, że ten trend wciąż  się nie wy­czer­pał! Fran­cu­ski ma­ni­cu­re w od­świe­żo­nej wer­sji jest bar­dzo ko­lo­ro­wy. Kre­ska odz­na­cza­ją­ca się na koń­cu pa­znok­cia przy­bie­ra róż­ne for­my, by­wa bar­dziej kan­cia­sta i nie­re­gu­lar­na. Ch­cesz wy­ko­rzy­stać do fren­cha swój uko­cha­ny ko­lor la­kie­ru hy­bry­do­we­go? Cze­mu nie! W tym ro­ku prze­ła­mu­je­my kon­we­nan­se. Ky­lie Jen­ner po­ka­za­ła sty­li­za­cję, w któ­rej kre­ska na pa­znok­ciu jest gru­ba, geo­me­trycz­na i ma wzór lam­par­cich cę­tek!

Kosmos na dłoni

Astro­lo­gicz­ne sym­bo­le pod­bi­ły nie tyl­ko ubra­nia, bi­żu­te­rię czy okład­ki pod­ręcz­nych ka­len­da­rzy. Od­twa­rza­my je też na na­szych pa­znok­ciach! Mo­gą być to bar­dziej za­awan­so­wa­ne efek­ty ty­pu ga­la­xy lub po­ły­sku­ją­ca zo­rza po­lar­na uzy­ska­na dzię­ki la­kie­ro­wi hy­bry­do­we­mu ty­pu cat eye (znaj­dziesz je np. na tej stro­nie: www.la­kie­ry­hy­bry­do­we.pl/pl/c/LAKIERY-HYBRYDOWE/68). Na to­pie są rów­nież sym­bo­le słoń­ca i księ­ży­ca, krop­ki i kre­ski two­rzą­ce mi­nia­tu­ro­we kon­ste­la­cje oraz zna­ki zo­dia­ku. Pięk­nie pre­zen­tu­ją się na mod­nym, kla­sycz­nym nie­bie­skim lub czar­nym la­kie­rze do pa­znok­ci.

Ma­te­riał part­ne­ra