Pio­sen­kar­ka i Yo­utu­ber­ka Syl­wia Przy­bysz ka­rie­rę mu­zycz­ną za­czę­ła w 2012 ro­ku, pu­bli­ku­jąc co­ve­ry na Yo­uTu­be. Dzi­siaj licz­ba ob­ser­wu­ją­cych ją osób prze­kra­cza 1, 5 mi­lio­na. Po­nad­to jest dum­ną ma­mą i part­ner­ką Ja­na Da­brow­skie­go. Wo­ka­list­ka bar­dzo chęt­nie dzie­li się z fol­lo­wer­sa­mi zdję­cia­mi z ży­cia pry­wat­ne­go. Tym ra­zem opu­bli­ko­wa­ła uro­cze sel­fie, w któ­rym po­zu­je w bar­dzo cie­ka­wej blu­zie tie dye. Sek­cję ko­men­ta­rzy za­la­ły po­zy­tyw­ne opi­nie i py­ta­nia o blu­zę.

Tie-dye: jak zmienić stare w nowe

„Masz pięk­ną blu­ze. Po­wiesz skąd po­cho­dzi?

KOCHAMY CIE❤️

Je­zus Ma­ria ja­ka ślicz­not­ka no nie wie­rze 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍” – komentują fani.

Ma­my do­brą wia­do­mość. Blu­za over­si­ze, w któ­rej po­zu­je wo­ka­li­sta kosz­tu­je je­dy­ne 69,99 zł. Mo­że­cie ku­pić ją w Sin­say. Wy­ko­na­na jest w 100% ba­weł­ny. Do­dat­ko­wo ma ob­ni­żo­ną li­nię ra­mion, dzię­ki cze­mu bę­dzie wy­glą­da­ła pięk­nie na każ­dej syl­wet­ce.

Po­do­ba się Wam? Po­ni­żej za­miesz­cza­my link do skle­pu <3

Bluza Sinsay
1

Sinsay

Bluza z kapturem

69,99 zł

Kup teraz