Pędz­le są nie­zbęd­nym ele­men­tem do wy­ko­na­nia pięk­ne­go ma­ki­ja­żu. Aby słu­ży­ły nam przez dłu­gi czas na­le­ży o nie od­po­wied­nio dbać. Skó­ra wy­twa­rza se­bum, znaj­du­ją się na niej prze­róż­ne bak­te­rie, kurz i za­nie­czysz­cze­nia. Na­kła­da­jąc ko­sme­tyk pędz­lem, prze­no­si­my na nie­go łój i nie­czy­sto­ści, któ­re póź­niej przy ko­lej­nej apli­ka­cji pro­duk­tu po­now­nie tra­fia­ją na skó­rę. Ko­rzy­sta­nie z nie­wy­czysz­czo­nych pędz­li skut­ku­je naj­czę­ściej po­wsta­wa­niem róż­nych zmian skór­nych, po­draż­nień i wy­pry­sków, dla­te­go ich pie­lę­gna­cja jest istot­nym ele­men­tem w co­dzien­nym ma­ki­ja­żu. Już w środę 1 kwietnia o godzinie 15.00 o pielęgnacji niezwykle ważnej dla naszej skóry porozmawiamy z wizażystką Koletą Gabrysiak. Zapraszamy do #bautysfery na Instagramie Zeberka.pl. Rozmowę poprowadzi redaktor Katarzyna Lemanowicz.

Koleta Gabrysiak swoją przygodę z makijażem zaczęła w 2008 roku, w trakcie studiów Biologicznych. Szybko odkryła, że jest to jej powołanie i makijaż stał się nie tyle pasją, co całym jej życiem. Pokochała kolory i nieskończone możliwości, jakie daje makijaż. Szczególnie uwielbia podkreślać urodę modelek poprzez delikatny makijaż. Ma aż 11 lat doświadczenia w branzy fashion i reklamowej. Współpracowała z największymi polskimi gwiazdami, w tym między innymi z Margaret, Danutą Stenką, Nataszą Urbańską, Mają Sablewską. Obecnie współpracuje z markami Nude by Nature, Nudestix oraz IsaDora.

Zapraszamy na live w środę 1 kwiatnia o godzinie 15.00. Instagram Zebrka.pl