Od 22 października 2020 roku w całym kraju trwają protesty przeciwko zakazowi aborcji. Strajk Kobiet rozpoczął się po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Polki i Polacy wyszli na ulice miast i mniejszych miejscowości, aby walczyć o prawa do wolności wyboru.

Transparenty, flagi, zdjęcia, nagrania video oraz inne przedmioty używane podczas protestów trafią do Muzeum Gdańska. Na oficjalnej stronie internetowej widnieje następujący komunikat:

Co nasze poko­le­nia będą opo­wia­dać o pro­te­stach za 50, za 100 i wię­cej lat? Czy w przyszłości zacho­wają się po nich mate­rialne ślady? Kto ma je zacho­wać? Odpo­wie­dzi na pierw­sze dwa pyta­nia poznamy tylko wtedy, gdy do muzeów tra­fią pamiątki z pro­te­stów prze­kazane przez ich auto­rów do muzeów – skarb­nic naszej wie­dzy o prze­szło­ści i insty­tu­cji chro­nią­cych te świa­dec­twa.

Możemy przy­jąć nie­malże każdy trans­pa­rent, zdję­cie, czy film. Nie ważne jak jest krzy­kliwy, jaka jest jego sty­li­styka, kolorystyka, czy roz­miar. Im wię­cej „świad­ków histo­rii” zosta­nie zabez­pie­czo­nych, tym wię­cej histo­rii nasi potom­ko­wie będą mogli przez nie o nas  opo­wie­dzieć. Gorąco zachę­camy do prze­ka­zy­wa­nia pamią­tek do Muzeum Gdań­ska.

Strajk Kobiet – Muzeum Gdańska zbiera transparenty z protestów

Uczestnicy październikowych i listopadowych wydarzeń są proszeni o zgłaszanie się do Muzeum Gdańska, które zajmie się dokumentacją wszystkich przedmiotów oraz nagrań, które ilustrują protesty będące wynikiem kontrowersyjnego wyroku Trybunału. Za 100 lat mogą okazać się cenne. Opowiedzą naszą historię następnym pokoleniom – zauważają pracownicy Muzeum.

Szwedki chcą bezpłatnej aborcji dla Polek. Niegdyś one korzystały z podobnej pomocy w Polsce

Na oficjalnej stronie Muzeum Gdańska są podane dane – mail oraz numer telefonu – można skontaktować się z pracownikami Muzeum, jeśli chce się przekazać pamiątki z protestów.

https://muzeumgdansk.pl/wydarzenia-i-wystawy/szczegoly/news/strajk-kobiet/