Najbardziej czekoladowa marka w Polsce nieustannie zaskakuje i wprowadza nowe niezwykłe tabliczki do swojej oferty. W port­fo­lio E.Wedel po­ja­wi­ła się no­wość: cze­ko­lada Moc­no Mlecz­na. Tabliczka wyróżnia się wy­jąt­ko­wo gład­ką i aksamitną kon­sy­sten­cją, a także zba­lan­so­wa­nym, cze­ko­ladowo-mlecznym sma­kiem. Oprócz kla­sycz­nej Moc­no Mlecz­nej, w skle­pach znaj­dzie­cie jesz­cze trzy jej wa­rian­ty: Moc­no Mlecz­ną z ba­ka­lia­mi, Moc­no Mlecz­ną z corn­fla­kes oraz Moc­no Mlecz­ną z orze­cha­mi la­sko­wy­mi. Oczy­wi­ście spró­bo­wa­ły­śmy wszyst­kich czte­rech – każ­da z nich jest prze­pysz­na cu­dow­nie roz­pły­wa się w ustach!

Au­tor­ką re­cep­tu­ry Moc­no Mlecz­nej jest Re­na­ta Ka­miń­ska, wy­bit­na cze­ko­lad­nicz­ka, któ­ra stwo­rzy­ła wiele we­dlow­skich pro­duk­tów. Spod jej rę­ki wy­szły mię­dzy in­ny­mi ta­kie kul­to­we słod­ko­ści, jak bestsellerowa czekolada gorzka, uni­kal­na cze­ko­la­da bia­ła kar­me­lo­wa, czy też do­brze zna­na cze­ko­la­da bia­ła. Wiel­kie bra­wa i pro­si­my o jesz­cze!

E.Wedel – nowe opakowania czekolad

No­we opa­ko­wa­nia we­dlow­skich cze­ko­lad zy­ska­ły od­świe­żo­ne od­cie­nie nie­bie­skie­go – ko­lo­ru, któ­ry od lat ko­ja­rzo­ny jest z mar­ką. Opa­ko­wa­nia cze­ko­lad mlecz­nych utrzy­ma­ne są za­tem w ja­snych błę­ki­tach, na­to­miast ciem­ne i głę­bo­kie gra­na­ty za­re­zer­wo­wa­ne są dla tabliczek gorz­kich. Zau­waż­cie, że dzię­ki te­mu roz­róż­nie­niu ła­twiej znaj­dzie­cie na skle­po­wej pół­ce Wasz ulu­bio­ny smak!

Na wszyst­kich opa­ko­wa­niach wi­docz­ni są też dwaj bo­ha­te­ro­wie mar­ki, czy­li ja­sno­wło­sy chło­piec i ze­bra. Oprócz no­we­go, ape­tycz­ne­go ukła­du ko­stek cze­ko­la­dy, na każ­dym opa­ko­wa­niu wi­dzi­my dwój­kę przy­ja­ciół w róż­nych sytuacjach zwią­za­nych z co­dzien­ny­mi przy­jem­no­ścia­mi. Bohaterowie wspólnie spędzają czas m.in.na czy­ta­niu książ­ki, ło­wie­niu ryb al­bo ob­ser­wo­wa­niu nie­ba.

A czy za­sta­na­wia­li­ście się kie­dy­kol­wiek, dla­cze­go w lo­go­ty­pie mar­ki wi­dać wła­śnie chłop­ca i ze­brę? Ja­ko re­dak­cja Ze­ber­ki nie mo­gły­śmy nie za­głę­bić się w hi­sto­rię lo­go­ty­pu, któ­ry sym­pa­tycz­nie ko­re­spon­du­je z na­zwą na­sze­go ser­wi­su 🙂

E.Wedel_Mocno Mleczna
1

Czekolada E.Wedel Mocno Mleczna

Cena sugerowana: 3,39 zł / 80 g

E.Wedel_Mocno Mleczna z bakaliami
2

Czekolada E.Wedel Mocno Mleczna z bakaliami

Cena sugerowana: 3,39 zł / 100 g

E.Wedel_Mocno Mleczna z cornflakes
3

Czekolada E.Wedel Mocno Mleczna z cornflakes

Cena sugerowana: 3,39 zł / 90 g

E.Wedel_Mocno Mleczna z orzechami laskowymi
4

Czekolada E.Wedel Mocno Mleczna z orzechami laskowymi

Cena sugerowana: 3,39 zł / 90 g

wedel

e.wedel

czekolada

Historia chłopca i zebry. Jak powstał kultowy logotyp marki E.Wedel?

Me­ta­mor­fo­za opa­ko­wań cze­ko­lad E.We­del sta­no­wi ukłon w stro­nę nie­mal 170-let­niej hi­sto­rii mar­ki, a tak­że jej kul­to­we­go sym­bo­lu. W 1926 ro­ku Jan We­del rozpoczął współpracę z Le­onet­to Ca­piel­lo, włoskim oj­cem sztu­ki pla­ka­tu, który został autorem logotypu marki. Grafika nadała E.Wedel nowoczesny charakter. Marka jako jedna z nielicznych zdecydowała się na wprowadzenie bohaterów do swojej kreacji, symbolizujących wyróżniki marki. Dzię­ki obec­no­ści ze­bry lo­go­typ pod­kre­ślał pochodzenie zia­ren ka­kao wy­ko­rzy­sty­wa­nych do pro­duk­cji ory­gi­nal­nej we­dlow­skiej cze­ko­lady, które po­zy­sku­je się z Gha­ny). Gra­fi­ka z chłop­cem i ze­brą szyb­ko zro­bi­ła fu­ro­rę i sta­ła się jed­nym z naj­bar­dziej lu­bia­nych sym­bo­li, któ­re do dziś wy­stę­pu­ją m. in. w re­kla­mach pro­duk­tów E.We­del, wi­dać je też w kul­to­wym już neo­nie naj­star­szej Pi­jal­ni Cze­ko­la­dy przy ul. Sz­pi­tal­nej w War­sza­wie.

czekolada wedel

jan wedel

Na prze­strze­ni lat ich wi­ze­ru­nek prze­cho­dził me­ta­mor­fo­zy, jed­nak chło­piec i ze­bra re­gu­lar­nie po­ja­wia­ją się w me­diach. Ostat­nio zo­sta­li też bo­ha­te­ra­mi jed­ne­go z pla­ka­tów, któ­re­go au­to­rem jest wy­bit­ny pol­ski ilu­stra­tor, Jan Kal­l­wejt. Pla­kat za­pro­jek­to­wa­no w ra­mach ak­cji „#Każ­dy pla­kat po­ma­ga”, o któ­rej pi­sa­ły­śmy ja­kiś czas te­mu. Wciąż mo­że­cie wciąż w niej udział! Do­chód ze sprze­da­ży pla­ka­tów zo­sta­nie prze­ka­za­ny na za­kup kom­pu­te­rów do pol­skich do­mów dziec­ka.

 

Artykuł sponsorowany