Rzad­ko, któ­ra z gwiazd lu­bi po­wra­cać do zdjęć sprzed roz­po­czę­cia ka­rie­ry, czy też z jej wcze­snych po­cząt­ków. Ta­kie fo­to­gra­fie za­zwy­czaj na­ra­ża­ją je na śmiesz­ność, ruj­nu­jąc ide­al­ny wi­ze­ru­nek, któ­ry zdą­ży­ły przez lata wy­kre­ować.

Sta­re zdję­cia Agniesz­ki Wło­dar­czy­k… so­la­rium i ki­lo­gra­my ta­pe­ty!

Nie­ste­ty, in­ter­net rzą­dzi się swo­imi pra­wa­mi i w sie­ci wciąż mo­że­my zna­leźć wiele kom­pro­mi­tu­ją­cych zdjęć ce­le­bry­tów sprzed ich spek­ta­ku­lar­nych me­ta­mor­foz.

Klau­dia El Dur­si – kie­dyś wy­glą­da­ła zu­peł­nie ina­czej

Ina­czej sta­ło się jed­nak w przy­pad­ku Kry­sty­ny Paw­ło­wicz, jed­nej z naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­nych po­sta­ci pol­skiej sce­ny po­li­tycz­nej, któ­ra sama z du­mą po­dzie­li­ła się swo­imi fo­to­gra­fia­mi sprzed lat.

Speł­niam ostat­nie proś­by na Gwiazd­kę. I ko­niec.
Gó­ra po le­wej – III r. stu­diów, 23 la­ta.
Gó­ra po pra­wej – rok po stu­diach, 25 lat, przed Rek­to­ra­tem UW.
Dół po le­wej – 3 la­ta po stu­diach, 28 lat.
Dół po pra­wej – 1986 r., 34 la­ta, wrę­cze­nie dy­plo­mu dok­tor­skie­go na UW

Opu­bli­ko­wa­ne przez nią na Twit­te­rze zdję­cia wy­wo­ła­ły w sie­ci praw­dzi­wą sen­sa­cję. In­ter­nau­ci za­chwy­ci­li się uro­dą po­słan­ki, cze­mu da­wa­li wy­raz w licz­nych ko­men­ta­rzach.

Nie­sa­mo­wi­ta me­ta­mor­fo­za Ka­mi­la Bed­nar­ka. Tak zmie­nił się przez la­ta

Ślicz­na dziew­czy­na
Pięk­na ko­bie­ta
Zdje­cia są na­praw­dę ślicz­ne
Pięk­na na­tu­ral­na dziew­czy­na

I trud­no się z ni­mi nie zgo­dzić. Paw­ło­wicz by­ła kie­dyś na­praw­dę pięk­ną ko­bie­tą.