Nie ma nic przyjemniejszego niż organizowanie dla Was konkursów. Zaskoczyliście nas swoją kreatywnością i zaangażowaniem w ochronę środowiska. Czytanie Waszych odpowiedzi było czystą, inspirującą przyjemnością. Mogłyśmy nagrodzić jedynie 6 osób, do których powędrują zestawy ko­sme­ty­ków od Fa­ce­Bo­om.

Przypomnijmy, co dokładnie wchodzi w skład nagród:

– pu­der en­zy­ma­tycz­ny do oczysz­cza­nia twa­rzy Syp­ki Flir­ciarz,
– oczysz­cza­ją­ca wo­da mi­ce­lar­na Za­rad­na Wi­zjo­ner­ka,
– Hy­dro Krem do twa­rzy Wraż­li­wy Przy­ja­ciel na dzień i na noc.

Pu­der en­zy­ma­tycz­ny do oczysz­cza­nia twa­rzy Syp­ki Flir­ciarz (97% skład­ni­ków po­cho­dze­nia na­tu­ral­ne­go)

Na­tu­ral­ny pu­der en­zy­ma­tycz­ny prze­zna­czo­nym do oczysz­cza­nia skó­ry twa­rzy, szyi i de­kol­tu. Wy­gła­dza, zmięk­cza i za­pew­nia bez­piecz­ną pie­lę­gna­cję wraż­li­wej ce­rze. Je­go we­gań­ska re­cep­tu­ra ko­rzyst­nie wpły­nie na stan od­wod­nio­nej skó­ry. W je­go skła­dzie od­naj­dzie­my: je­dwab­ną mą­kę owsia­ną, któ­ra sku­tecz­nie oczysz­cza po­ry, eks­trakt z pa­pai, któ­ry ła­go­dzi po­draż­nie­nia i za­czer­wie­nie­nia oraz olej abi­syń­ski, któ­ry po­bu­dza pro­ce­sy re­ge­ne­ra­cyj­ne i spra­wia, że skó­ra sta­je się mięk­ka.

Oczysz­cza­ją­ca wo­da mi­ce­lar­na Za­rad­na Wi­zjo­ner­ka (99% skład­ni­ków po­cho­dze­nia na­tu­ral­ne­go)

Doskonale oczyszcza skórę z zanieczyszczeń, a przy tym zapewnia skórze odpowiednie nawilżenie. Naturalne składniki zostały starannie dobrane tak, aby nie podrażniać delikatnej skóry oczu – woda może być stosowana również do demakijażu oczu. W wegańskiej formule odnajdziemy: hydrolat z kwiatów pomarańczy, hydrolat z liści zielonej herbaty i trehalozę. Woda jest przeznaczona do każdego rodzaju skóry, również do cery skłonnej do podrażnień.

Hy­dro Krem do twa­rzy Wraż­li­wy Przy­ja­ciel (na dzień i na noc)

Na­tu­ral­ny krem (99% skład­ni­ków po­cho­dze­nia na­tu­ral­ne­go) stwo­rzo­ny z my­ślą o ce­rze su­chej i wraż­li­wej, któ­ra wy­ma­ga in­ten­syw­ne­go na­wil­że­nia i re­ge­ne­ra­cji. Je­go we­gań­ska for­mu­ła ukoi, zre­ge­ne­ru­je i od­ży­wi Two­ją ce­rę. Za­war­ty w nim olej z ró­ży koi skó­rę i ko­rzyst­nie wpły­wa na ce­rę na­czyn­ko­wą, olej z awo­ka­do za­pew­ni ochro­nę przed szko­dli­wym dzia­ła­niem wol­nych rod­ni­ków, a olej z orze­chów bra­zy­lij­skich sil­nie na­wil­ży i zre­ge­ne­ru­je ce­rę. Za­le­tą kre­mu jest tak­że je­go lek­ka for­mu­ła – ide­al­nie spraw­dzi się w co­dzien­nej pie­lę­gna­cji, rów­nież pod ma­ki­jaż.

Zadanie konkursowe polegało na tym, by odpowiedzieć na pytanie:

Jak na co dzień dbasz o śro­­do­­wi­­sko?

Oto lista zwycięzców:

#1 silvieta_01

#2 malaagusia70

#3 po.krecona

#4 krolqk

#5 sarasitko

#6 young_again_

Nagrody zostaną do Was wysłane kurierem w ciągu 21 dni. Serdecznie gratulujemy!