Mu­si­my zaj­mo­wać się jed­no­cze­śnie ko­ro­na­wi­ru­sem i kry­zy­sem kli­ma­tycz­nym – apelowała szwedzka aktywistka Greta Thunberg na konferencji zorganizowanej z okazji Dnia Ziemi. Zanieczyszczenie środowiska to jeden z problemów, który  odbija się szerokim echem. Pandemia koronawirusa spowodowała wysyp nowych śmieci, które trafiają do mórz i oceanów. Chodzi o rękawiczki i maseczki ochronne.

Na początku kwietnia na problem zanieczyszczenia środowiska nowym rodzajem śmieci zwracał uwagę Marcin Dorociński. Na swoim Instagramie udostępnił zdjęcie przedstawiające zaśmiecone ulice Hiszpanii.

Uli­ce na­szych miast za­czy­na­ją to­nąć w jed­no­ra­zo­wych ma­secz­kach i rę­ka­wicz­kach. To zdję­cie z Hisz­pa­nii, ale w Pol­sce jest nie le­piej – ob­ser­wu­ję to idąc na spa­cer z psem. Epi­de­mia nie zwal­nia nas z obo­wiąz­ku dba­nia o pla­ne­tę, z ele­men­tar­nej kul­tu­ry i tro­ski o do­bro wspól­ne. Nie za­śmie­caj­my chod­ni­ków, skwe­rów, par­ków ty­mi od­pa­da­mi – tyl­ko wy­rzu­caj­my je do miejsc, ku te­mu prze­zna­czo­nych. Du­żo zdro­wia i #zo­stańw­do­mu M. – za­ape­lo­wał do fa­nów ak­tor.

Hodowla przemysłowa zwierząt to źródło chorób zakaźnych i ryzyko kolejnej pandemii

Zanieczyszczenie środowiska a pandemia

Skala problemu jest zatrważająca. Coraz więcej proekologicznych organizacji apeluje, by zwracać uwagę na poważne konsekwencje takich zachowań.

Zanieczyszczenie środowiska maseczkami i rękawiczkami to realne zagrożenie dla morskiego eko systemu. Produkty te rozkładają się bardzo powoli zamieniając się na tzw. mikro plastik, który jest śmiertelnie niebezpieczny dla zdrowia i życia morskich zwierząt.

Założyciel organizacji Operation Mer Propre Laurent Lombard umieścił w mediach społecznościowych materiał, w którym wyraźnie widać jak bardzo zanieczyszczone jest Morze Śródziemne. Z naszych obserwacji wynika, że jeśli ludzie nie przestaną wyrzucać ich do morza, za niedługo liczba odpadów, będzie większa od liczby żyjących w tych wodach meduz – zaapelował.

#TheGloveChallenge hasztag, który mówi wiele o zanieczyszczeniu środowiska

W mediach społecznościowych powstał nowy hasztag, pod którym można znaleźć tysiące zdjęć ukazujących jak wielka jest skala problemu. Ludzie na całym świecie robią zdjęcia zanieczyszczonych plaż i oznaczają je #TheGloveChallenge. Pod hasztagiem można znaleźć fotografie ukazujące dramatyczną ilość zanieczyszczeń jednorazowymi maseczkami i rękawiczkami.