Head&Shoulders, Pantene, Herbal Essences i Aussie połączyły siły, aby pomóc konsumentom dokonywać zrównoważonych wyborów dotyczących ważnego elementu stylu życia, jakim jest codzienna pielęgnacja. Od teraz nie musisz wybierać pomiędzy dobrem planety a pięknymi włosami.

Niedawno Bar­ba­ra Kur­de­j-Sza­tan, ambasadorka H&S, opu­bli­ko­wa­ła na swo­im in­sta­gra­mo­wym kon­cie krót­ki filmik, w któ­rym pre­zen­tu­je zna­ko­mi­ty spo­sób na za­osz­czę­dze­nie na­szej pla­ne­cie wie­lu ton zbęd­ne­go pla­sti­ku. Rozwiązaniem prezentowanym przez aktorkę są wprowadzone niedawno aluminiowa butelka oraz opakowanie uzupełniające, które według Procter & Gamble pozwolą zredukować zużycie plastiku o 60% i w pełni nadają się do recyklingu.

Jak mo­że­my do­wie­dzieć się z po­sta Bar­ba­ry Kur­de­j-Sza­tan, alu­mi­nio­we bu­tel­ki  i opa­ko­wa­nia uzu­peł­nia­ją­ce po­zwo­lą na wy­pro­du­ko­wa­nie w Eu­ro­pie o 300 000 000 bu­te­lek pla­sti­ko­wych mniej, co prze­kła­da się na za­osz­czę­dze­nie aż 10 000 ton pier­wot­ne­go pla­sti­ku rocz­nie! Imponujące, prawda?

Nowe butelki to nie tylko gest w stronę środowiska, ale także ładny dodatek do naszej łazienki. Na pewno korzystacie z opakowań uzupełniających. Który z produktów Procter & Gamble wybieracie?

head & shoulders

System wielokrotnego uzupełniania to tyl­ko jed­na z wie­lu ini­cja­tyw He­ad&Sho­ul­ders zmie­rza­ją­cych w kie­run­ku ochro­ny śro­do­wi­ska. Marka angażuje się również w tematy istotne dla środowiska. Z okazji obchodzonego dzisiaj Dnia Oceanów jako przykład takich działań warto wspomnieć wprowadzenie na rynek szamponów w butelce częściowo wykonanej z plastikowych odpadów zebranych na oceanicznych plażach Europy. Wpro­wa­dze­niu pro­duk­tu na pol­ski ry­nek to­wa­rzy­szyły ini­cja­ty­wy ma­ją­ce na ce­lu zwięk­sze­nie świa­do­mo­ści kon­su­men­tów na te­mat re­cy­klin­gu pla­sti­ko­wych od­pa­dów.

Wspól­nie z sie­cią Car­re­fo­ur oraz Fun­da­cją Na­sza Zie­mia mar­ka He­ad&Sho­ul­ders an­ga­żowała też kon­su­men­tów do włą­cze­nia się w ak­cje sprzą­ta­nia li­nii brze­go­wych pol­skich rzek, je­zior i Bał­ty­ku. Podczas jednego z eventów zebrano ponad 230 kg odpadów nadających się do recyklingu!

Brawo, Head&Shoulders!

 

Materiał promocyjny